Cà bát tím F1 GM-04 - giongmoi.com.vn

Cà bát tím F1 GM-04

8.00021.000

Đặc tính giống: Kháng bệnh khỏe, sai trái. Trái màu tím sáng, cùi dày, độ ddoongff đều cao.
Trọng lượng 180 – 300g. Chất lượng ngon dẻo.
– Thời vụ trồng: Quanh năm.
– Thời gian thu hoạch: 60 – 65 ngày sau trồng.
– Khoảng cách trồng: Luống hàng đôi. Hàng cách hàng 1,2.
Cây cách cậy trên hàng 0,7m.
– Lượng giống cần thiết 10 -15g/m2.

Đặc tính giống: Kháng bệnh khỏe, sai trái. Trái màu tím sáng, cùi dày, độ ddoongff đều cao.
Trọng lượng 180 – 300g. Chất lượng ngon dẻo.
– Thời vụ trồng: Quanh năm.
– Thời gian thu hoạch: 60 – 65 ngày sau trồng.
– Khoảng cách trồng: Luống hàng đôi. Hàng cách hàng 1,2.
Cây cách cậy trên hàng 0,7m.
– Lượng giống cần thiết 10 -15g/m2.